Avís legal i política de confidencialitat de Kiwitu startup

Avís Legal

La informació continguda en la web flooges.com (Des d’ara flooges.com )

1.- Confidencialitat:


De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que totes les dades que ens faciliti s’inclouran en el fitxer automatitzat de Clients del que és responsable Serveis d’Internet Kiwitu startup SL (Des d’ara flooges.com ), amb domicili a efectes administratius en Travesía San Miguel de Salinas 2, 03185 Torrevieja / Alicante (España).

Així mateix l’informem que les dades que ens faciliti seran accessibles per l’empresa. Al facilitar les seves dades, l’usuari declara a flooges.com  que són veraços, en la mesura del seu coneixement. igualment, flooges.com  guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li ofertes, mitjançant correu electrònic, de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser del seu interès.

L’usuari, i si escau qui ho representi, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic dirigit a: info@flooges.com
o mitjançant sol·licitud escrita i signada a Kiwitu Startup S.L. Travesía San Miguel de Salinas 2, 03185 Torrevieja / Alicante (España).

Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i petició concreta de la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.

Quan l’usuari navega a través del nostre lloc web pot rebre en el seu ordinador “cookies” enviades per compte nostre des de servidors de terceres empreses amb les que hem contractat la prestació de serveis de mesurament d’audiències. En cap cas, les empreses, des de les quals s’envien, poden conèixer les dades de caràcter personal dels usuaris.

Finalment, l’informem que el Fitxer de Clients de flooges.com  , on estan guardades totes les seves dades, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades pel que li garantim la més absoluta seguretat de la informació que ens faciliti.

2.- Drets d’autor

Aquest lloc web, incloent sense caràcter exhaustiu Exclusiu el text, programari, contingut, fotografies, icones, icones de botons, arxius d’àudio en qualsevol dels seus formats, arxius de vídeo en qualsevol dels seus formats, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis del regne d’Espanya.

Una part de les imatges utilitzades en aquest lloc web no són propietat de
flooges.com  ni dels seus canals afins, sinó que són enviades directament pels usuaris. Si alguna d’aquestes imatges estigués subjecta a drets d’autor, o a algun altre tipus de dret que impedeixi la seva publicació en aquesta web, una vegada que la direcció deflooges.comtingui coneixement del fet, procedirà a la retirada immediata de la imatge protegida pels drets pertinents.

3.- Ús del lloc web

Aquest lloc web és únic i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d’explotació amb fins comercials o no. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits. En particular, l’usuari del web accepta que únicament utilitzarà el lloc web per a si mateix i que els productes o serveis adquirits a través del lloc web seran per a ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per actuar. L’usuari no revendrà productes o serveis adquirits a través del lloc web a altres persones.

4.- Restricciones de uso

Vostè no pot utilitzar el servei per a fins il·lícits. Accepta utilitzar el servei només per al seu ús personal no lucratiu. Així mateix, accepta no utilitzar, transferir, distribuir o disposar de la informació inclosa en el servei de manera que competeixi de manera deslleial ambflooges.com. Reconeix que el servei ha estat desenvolupat, compilat, preparat, revisat, seleccionat i conformat perflooges.com. Accepta protegir els drets d’autor d’flooges.comdurant la vigència d’aquest acord. Accepta informar flooges.com , per escrit i de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat o adequat del servei per tercers o violacions de drets d’autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

5.- Limitació de responsabilitat

flooges.com ofereix aquest lloc web “tal com estigui”, és a dir, flooges.comno garanteix expressa o implícitament els elements. Pel que fa al funcionament del lloc web, o la informació, contingut, programari, dissenys, arxius, o productes inclosos en el mateix, flooges.com queda exonerada de qualssevol garanties, incloses, entre altres, la garantia d’idoneïtat per a una finalitat determinada. flooges.com No serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol éndole que puguin derivar de l’ús d’aquest lloc web, inclosos, entre altres, els danys directes i indirectes. Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, flooges.com no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, actualització i precisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, rutes, distàncies, característiques i qualssevol altres dades i informacions rellevants sobre els productes i serveis oferts a través del lloc web pels proveïdors de productes o serveis.

Kiwitu.comflooges.com no garanteix que el servei sigui compatible amb el seu equip físic o lògic, ni tampoc que el servei no tingui errors, virus, cucs o “cavalls de Troia” i no es fa responsable dels danys causats per aquests elements destructius. Vostè reconeix que flooges.com , els seus proveïdors i agents no són responsables de danys, ja siguin aquests causats per la negligència deflooges.com , seus empleats, contractistes, agents, proveïdors o ja sorgeixin en connexió amb el servei, no sent flooges.com responsable de cap pèrdua de guanys, pèrdua en general, danys indirectes o col·laterals, ni a conseqüència de la interposició de demandes en contra deflooges.com per tercers; ni d’errors, discrepàncies, omissions, tardances o altres errors en el servei causats per la seva ordinador o per l’ús del servei en tal equip. El contingut d’altres llocs web, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei no s’administra o controla perflooges.com .

Així mateix, flooges.com s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment o compliment defectuós pels proveïdors de productes o serveis, de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cada un dels productes i que es contractin a través del lloc web flooges.com no garanteix, de forma explícita o implícita, l’ús dels enllaços proporcionats en o cap al servei, no garanteix l’exactitud, la totalitat, la utilitat o l’adequació de qualsevol altres llocs web, serveis, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei, ni promou en forma implícita o explícita altres llocs web, serveis, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei.

6.- responsabilitat civil

flooges.com , seus directius i empleats, socis col·lectius, filials, subsidiàries, successors i cessionaris, així com els seus agents no seran responsables, directament o indirectament, de cap manera, davant vostre o qualsevol altra persona per: errors i omissions del servei; retards, errors o interrupcions en la transmissió o lliurament del servei o pèrdues o danys ocasionats o per qualsevol altra raó d’incompliment.

7.-Informació general

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari iflooges.com es regiran per la legislació del regne d’Espanya. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquest Avís Legal o de les relacions entre l’usuari iflooges.com, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Torrevieja provincia de Alicante (España). Reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquest Avís Legal.

Kiwitu Startup S.L.

CIF: B42536334

Travesía San Miguel de Salinas 2,

03185 Torrevieja / Alicante (España)

https://flooges.com/contacto/